logo UR logo WIPiE
Strona główna
Studia podyplomowe
Zarządzanie Badaniami Naukowymi
Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii
Szkolenia specjalistyczne
Zarządzanie Transferem Technologii
Rekrutacja
Aktualności
Kontakt

.

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii

Charakterystyka

Obecny model szkoły wyższej powinien odpowiadać na tendencje kształcenia, procesy globalizacyjne, rozwój technologiczny oraz rosnące potrzeby transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Dotychczas szkoły wyższe traktowały komercjalizację wyników badań jako uboczne działanie. Obecnie ich misją powinno być nie tylko kształcenie i działalność naukowo-badawcza, ale również nabycie umiejętności nawiązywania i rozwijania współpracy z podmiotami gospodarczymi. Inspirowanie i stymulowanie zmian w podejściu środowiska uniwersyteckiego do wykorzystania prac badawczych z uwzględnieniem potrzeb rynku jest ważne na wszystkich etapach prowadzenia badań. Zmiany te powinny obejmować zarówno potrzeby rynku jak i społeczeństwa i dokonywać się zarówno w świadomości jak i nastawieniu uczelni co do celowości i korzyści płynących z komercjalizacji efektów ich pracy. Realizacja projektu wynika z konieczności powiązania sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką oraz potrzeby podnoszenia kwalifikacji osób w niej zatrudnionych w zakresie zarządzania interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, realizowanymi przy współudziale przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań i umiejętności reorientacji na potrzeby gospodarki. Istotny przy realizacji tych postanowień jest menadżerski styl kierowania, którego podstawą jest pozyskanie szczegółowej wiedzy prawnej w zakresie kreowania odpowiednich struktur organizacyjnych, możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć, określenia ich ryzyka i ekonomicznej przydatności, jak również strategicznego planowania i umiejętnego określenia produktów odpowiadających na potrzeby rynku. Stworzenie podstaw do zarządzania nowoczesnymi jednostkami transferu technologii opierającego się na umiejętności analizy kosztów-korzyści nie może nastąpić z pominięciem technologii teleinformatycznych. Możliwości komunikacyjne oraz wykorzystanie sieci informacyjnych sprzyja organizacji pracy opartej na zespołach zadaniowych zorientowanych procesowo. Zespoły te powinny jednocześnie korzystać ze wspólnej bazy danych i wiedzy, tak, aby nie dopuścić do utraty potrzebnych informacji, lub do popełnienia błędów podczas współpracy między zespołami. Dzięki sieciowej organizacji pracy możliwe jest, więc odejście od łańcucha wartości na rzecz sieci wartości.

STUDIA I SZKOLENIA BEZPŁATNE !


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EFS