logo UR logo WIPiE
Strona główna
Studia podyplomowe
Zarządzanie Badaniami Naukowymi
Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii
Szkolenia specjalistyczne
Zarządzanie Transferem Technologii
Rekrutacja
Aktualności
Kontakt

.

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie badaniami naukowymi

Charakterystyka

Obecny model szkoły wyższej powinien odpowiadać na tendencje kształcenia, procesy globalizacyjne, rozwój technologiczny oraz rosnące potrzeby transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Dotychczas szkoły wyższe traktowały komercjalizację wyników badań jako uboczne działanie. Obecnie ich misją powinno być nie tylko kształcenie i działalność naukowo-badawcza, ale również nabycie umiejętności nawiązywania i rozwijania współpracy z podmiotami gospodarczymi. Inspirowanie i stymulowanie zmian w podejściu środowiska uniwersyteckiego do wykorzystania prac badawczych z uwzględnieniem potrzeb rynku jest ważne na wszystkich etapach prowadzenia badań. Zmiany te powinny obejmować zarówno potrzeby rynku jak i społeczeństwa i dokonywać się zarówno w świadomości jak i nastawieniu uczelni co do celowości i korzyści płynących z komercjalizacji efektów ich pracy. Realizacja projektu wynika z konieczności powiązania sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką oraz potrzeby podnoszenia kwalifikacji osób w niej zatrudnionych w zakresie zarządzania interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, realizowanymi przy współudziale przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań i umiejętności reorientacji na potrzeby gospodarki.

STUDIA I SZKOLENIA BEZPŁATNE !


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EFS